JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D.

ATTORNEY AT LAW - ADVOKÁT- RECHTSANWALT

Smluvní právo / Contracts

Obchodní a občanskprávní kontrakty

Komplexní zabezpečení občanskoprávní,  obchodní a pracovněprávní smluvní agendy. Vyjednávání a uzavírání dvoustranných a vícestranných kontraktů. Vymáhání nároků ze smluv. Zastupování v řízeních týkajících se porušení smluvních povinností a náhrady škody.  Zpracovávání externích a interních právních auditů v oblasti smluvní agendy.
 

Corporate Governance

Právo obchodních společností 

Zakládání obchodních korporací, převody akcií a obchodních podílů, právní asistence při řízení obchodních korporací. Zastupování na valných hromadách a v řízeních týkajících se výkonu akcionářských práv. Příprava a realizace Mergers & Acqusitions. Krizový management firmy. Poradenství pro členy statutárních orgánů korporací a jejich pracovněprávní agenda.  

 

Nemovistost / Real Estate  


Residenční a komerční nemovitosti

Koupě, prodej a nájem bytových a nebytových nemovitostí. Soudní spory týkající se nemovitého majetku ve vlastnictví či spoluvlastnictví. Zastupování v řízeních týkajících se výkonu vlastnických a spoluvlastnických práv. Právní poradenství pro majitele bytových domů a pro společenství vlastníků. Smluvní zajištění nájemních a podnájemních vztahů, smluvní zajištění staveb a rekonstrukcí. Nemovitostní spory v rámci dědických řízení a rozvodů manželství.

 

Právo duševního vlastnictví /  Intellectual Property Law

Autorské právo a průmyslové vlastnictví

Zastupování výkoných umělců, autorů a majitelů ochranných známek v řízeních týkajících se uplatňování jejich práv a ochrany proti jejich narušení. Právní servis v licenčních a registračních řízeních týkající se práva autorského, práv výkoných umělců a ochranných známek. Vymáhání nároků vyplývajících z porušení práva na ochranu osobnosti a práv obchodního tajemství.